پروژه های انجام شده

۱- دانشکده امام هادی سپاه

۱۱- استخر قهرمانی دانش کرج

۲- مسکن مهر پرند فاز ۵

۱۲- استخر قهرمانی شریعتی کرج

۳- مسجد آزاد شهر

۱۳- برج میلاد کرج

۴- گلزار شهدای نیشابور

۱۴- کارخانجات میکال ماهی

۵- گلزار شهدای ایزد خواست

۱۵- بیمه ایران

۶- دانشگاه آزاد اسلامی کرج

۱۶- بانک اقتصاد نوین

۷- دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

۱۷- بانک مسکن

۸- مجتمع تفریحی و اقامتی کوثر چابکسر(سپاه)

۱۸- بانک ثامن

۹- یگان ویژه تهران بزرگ

۱۹- پدافند هوایی ارتش

۱۰- شرکت اتی سازان ظفر

۲۰- فروگاه پیام (مهرشهر)